Integriteit, vertrouwelijkheid en privacy zijn belangrijke drijfveren binnen MobilityLabel BV. Daarom zetten we graag uiteen hoe we met de aan ons verstrekte data omgaan, en in het bijzonder daar waar het persoonsgegevens betreft.

Privacy-verklaring MobilityLabel

MobilityLabel BV, gevestigd aan Nieuwegracht 1, 3512LB Utrecht, Nederland en te bereiken via info@mobilitylabel.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacy-verklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die wij ontvangen van onze opdrachtgevers en van gebruikers via onze websites en online-tools, zoals MobilityAnalyst voor mobiliteitsscans, Roudle en andere afspraakprikkers. Het is ook mogelijk dat u rechtstreeks persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon.

MobilityLabel heeft een functionaris gegevensbescherming die te bereiken is via info@mobilitylabel.com.

Persoonsgegevens die MobilityLabel verwerkt

Voor verschillende doelen worden verschillende soorten persoonsgegevens verwerkt:

 1. Voor de algemene bedrijfsvoering verwerkt MobilityLabel persoonsgegevens van klanten, prospects en andere contacten doordat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft dan:
  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres (zakelijk);
  • telefoonnummer (zakelijk);
  • gegevens werkgever zoals naam werkgever en afdelingsnaam;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 2. Voor het aanmaken van mobiliteitsscans verwerkt MobilityLabel adresgegevens van betrokkenen. Deze adresgegevens kunnen (combinaties van) postcodes, straatnamen, huisnummers en plaatsnamen zijn, die als los gegeven of in onderling verband in gevallen kunnen worden gezien als persoonsgegeven.
 3. Voor de werking van afspraakprikkers verwerkt MobilityLabel adresgegevens in de vorm van vertrekpunten. Deze vertrekpunten kunnen door de gebruiker naar keuze op een algemeen niveau worden ingevoerd (zoals plaatsnamen) of op gedetailleerd niveau (zoals postcode, straat of volledig adres). In het laatste geval kan de invoer worden gezien als persoonsgegeven.

MobilityLabel verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mobilitylabel.com, dan verwijderen wij deze informatie. MobilityLabel verwerkt ook geen persoonsgegevens ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit).

Doel, inhoud en bewaartermijn persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt met verschillende doelen, op verschillende manieren en met verschillende bewaartermijnen:

 1. Binnen de algemene bedrijfsvoering verwerkt MobilityLabel persoonsgegevens van klanten, prospects en andere contacten voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere bedrijfsuitingen, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en om diensten aan u te leveren. Deze gegevens worden in beginsel voor onbepaalde tijd bewaard. Voor wat betreft nieuwsbrieven biedt elke nieuwsbrief u de mogelijkheid uit te schrijven. Dit kan ook via een mail naar info@mobilitylabel.com.
 2. Voor het aanmaken van mobiliteitsscans verwerkt MobilityLabel adresgegevens in de vorm van vertrekpunten, benodigd voor het berekenen van reistijden en -afstanden naar de opgegeven (werk-)locatie. Tenzij met de opdrachtgever anders afgesproken, worden eventuele persoonsgegevens binnen 6 maanden verwijderd. Voor meer informatie over de gegevensverwerking bij mobiliteitsscans worden klanten hiervan doorverwezen naar de productvoorwaarden met verwerkersovereenkomst. Andere betrokkenen worden doorverwezen naar de verwerkingsverantwoordelijke van de betreffende gegevens (bij een mobiliteitsscan over woon-werkverkeer is dit veelal de werkgever).
 3. Voor de werking van afspraakprikkers verwerkt MobilityLabel adresgegevens in de vorm van vertrekpunten, met als doel het uitrekenen en terugkoppelen van een optimaal afspreekpunt, op basis van opgegeven vertrekpunten. Ten behoeve van het verbeteren van de dienst en de hiervoor benodigde berekeningen kunnen ingevoerde adressen, uitgerekende routes en statistieken worden bewaard. Hierbij worden eventuele persoonsgegevens binnen 24 maanden verwijderd. Voor meer informatie over de gegevensverwerking bij de afspraakprikkers worden klanten hiervan doorverwezen naar de productvoorwaarden of neemt u contact op met MobilityLabel via info@mobilitylabel.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

MobilityLabel verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. MobilityLabel blijft hierbij verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven als Moneybird voor onze administratie, Here en Google Maps voor routeberekeningen, en Hetzner, Amazon en Stack voor dataopslag.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MobilityLabel kan op de websites technische en functionele cookies plaatsen, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken kunnen noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MobilityLabel BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mobilitylabel.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MobilityLabel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In de gevallen waarin MobilityLabel niet de verwerkingsverantwoordelijke is, beslissen wij niet zelfstandig over zo’n verzoek en verwijzen wij door naar de feitelijk verwerkingsverantwoordelijke. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mobilitylabel.com. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. MobilityLabel wijst erop dat betrokkenen indien nodig een klacht kunnen indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 december 2019 en voor het laatst bijgewerkt op 19 januari 2022.